פרסומת
דלג

של מי הדירה?

מאת: ● 31/8/2011 14:33 ● ערב ערב 2513
למעלה מ- 20 שנים נאבקות ביניהן שתי משפחות אילתיות על זכויות בדירה בשכונת 'יעלים'. התובעים, רוכשי הדירה, שילמו רק חלק מהכסף והסכימו כי עד שישלמו את היתרה, הנתבעים יוכלו להשכיר את הדירה. לפני ששולמה יתרת הכסף, תפסו התובעים חזקה על הדירה עד היום, למרות שהנתבעים ביקשו לבטל את החוזה כבר בשנת 1990. השופטת צילה צפת סיימה השבוע את הסאגה המתמשכת וקבעה כי על התובעים לשלם לנתבעים סך של 25,000 דולר

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע הוגשה על ידי תושבי אילת, תביעה לאכיפת הסכם מכר דירה בעיר אילת מחודש מאי 1998, אשר הוגשה על ידי רוכשי הדירה. הסאגה הזאת משתרעת על פני כ- 20 שנים והונחה חזור ונשנה לפתחם של בתי משפט שונים ברחבי הארץ, אך עד ליום זה טרם הוסדרו הזכויות בדירה לרבות תשלום תמורתה.
בחודש מאי 1988, עשר שנים קודם לכן, חתמו הצדדים על הסכם להעברת הזכויות בדירה, הממוקמת בשכונת 'יעלים' בעיר. תמורתה של הדירה הועמדה על סך של 65,000$, מתוכם שילמו התובעים לנתבעים סך של 40,000$ בלבד ובסך הכל 62% מערכה. משלא עמדו התובעים בתשלומים שנקבעו בהסכם המכר ולאחר שסירבו הנתבעים לבטל את ההסכם בכפוף לתשלום פיצויים מוסכמים, נחתם בין הצדדים בחודש יולי 1989 זיכרון דברים, לפיו נשמרת זכותם של התובעים לרישום הדירה על שמם כנגד העברת סך של 25,000$, וכן הוסכם כי עד לתשלום התמורה שנותרה, ישכירו הנתבעים את הדירה לצד ג' ויגבו את דמי השכירות.
בחודש דצמבר 1992, טרם העברת מלוא תמורת הדירה לידי הנתבעים, תפסו התובעים את החזקה בדירה, והם מחזיקים בה עד היום. בחודש יוני 1993, שלחו הנתבעים לתובעים הודעה על ביטול החוזה.
מאז ועד היום, התנהלו בין הצדדים ובינם לבין בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, ממנו נטלו התובעים הלוואה לרכישת הדירה, הליכים משפטיים שונים.
בישיבת קדם המשפט מחודש ספטמבר 2010, הסכימו הצדדים, כי בית המשפט יכריע בסכסוך וכי בית המשפט יקבע את יתרת תמורת הדירה.
לטענת התובעים, נוכח תרומתם של הנתבעים למציאות המתמשכת של הפרת הסכם המכר, יש לאכוף את ההסכם בכפוף לתשלום יתרת התמורה בסך 25,000$ כשוויים בש"ח על פי שערו היציג של הדולר במועד התשלום. הנתבעים דרשו כתנאי לאכיפת ההסכם סך של 2,000,000 ₪.
בכתב ההגנה טענו הנתבעים, כי הם זכאים לשיערוך בתנאי ההסכם המקורי, כגון: הצמדה לדולר בצירוף 20% לשנה, סכום שעל פי תחשיבם מגיע ל 1,993,863 ₪ ובסיכומיהם טענו, כי הם זכאים לסכום החוב על פי ערכו השקלי במועד חתימת ההסכם בצירוף הצמדה למדד וריבית של 69%, ובצירוף שכר ראוי בסך של 300$ לחודש. השאלה שעליה בית המשפט נתבקש להכריע היא מהו המנגנון הראוי לשערוך סכום שנקבע במטבע חוץ?
בסופו של דבר, החליטה השופטת, צילה צפת מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, לחייב את התובעים לשלם לנתבעים כתנאי לאכיפת הסכם המכר סך של 25,000$ על פי ערכם בש"ח בתוספת ריבית מחודש דצמבר 1992, הזמן שבו תפסו חזקה בדירה ואף החליטה, כי סך של 100,000 ₪ אותו הפקידו התובעים בקופת בית המשפט יועבר לידי הנתבעים עם מתן פסק הדין.

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש