פרסומת
דלג

מבקר המדינה: מועצת הפועלים באילת משכירה נכסים ציבוריים לעסקים פרטיים

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● 18/5/2017 20:45 ● ערב ערב 2811
מועצת הפועלים משכירה באמצעות חברת העובדים, מזה שנים ארוכות, את המבנים אותם קיבלה מהמדינה לצרכים ציבוריים למטרות מסחריות ● במקום מבני תרבות וחינוך מופעלים במקום משרדים ועסקים ● רשות מקרקעי ישראל הממונה על הפיקוח כשלה בתפקידה לאכוף את החוק ● בהסתדרות טוענים: "רוב השטח משמש לצרכי ההסתדרות ועיריית אילת“
 מבקר המדינה: מועצת הפועלים באילת משכירה נכסים ציבוריים לעסקים פרטיים
רשות מקרקעי ישראל מבטיחה לטפל בשימושים האסורים

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2016 מתייחס לחטיבה לשמירה על הקרקע ברמ"י (רשות מקרקעי ישראל) הממונה על השמירה על מקרקעי המדינה. שכן היא זו האמורה לפקח כי נכסי המדינה מנוהלים בהתאם לחוק. במסגרת זו עלה כי נושא הפיקוח והאכיפה בכל הנוגע לקרקעות שהוקצו למטרות ציבוריות אינם נכללים בסדר יומה של החטיבה. המבקר מצא כי אמנם החטיבה אוספת נתונים על כלל העבירות המבוצעות במקרקעי ישראל, אולם אין היא מסווגת אותן על פי מטרות השימוש בקרקע, והיא אף אינה מבצעת ניתוח שיטתי כדי לבחון את היקף התופעה, את חומרתה ואת נזקיה. רמ"י אף אינה עוקבת אחר השימוש שנעשה בפועל בקרקעות שהוקצו למטרות ציבוריות כדי לוודא שהוא תואם את חוזה החכירה.

אחד הנכסים שנבחנו על ידי המבקר ועומד במרכזו של הפרק, הוא את שטח מועצת הפועלים באילת הכולל את בית פיליפ מוריי ושורת המבנים המקיפה אותו. שטח זה, כך עולה מהדו"ח, מושכר זה שנים ארוכות לצרכים מסחריים וזאת בניגוד לשימוש הקרקע עליו הוא יושב המוגדרת כקרקע לשימוש ציבורי בלבד (חינוך, תרבות, מועדוניות קשישים ועולים וכד').

 

מצפצפים על החוק שנים


בספטמבר 1957 חתמה רמ"י עם חברת העובדים (החברה הכלכלית המחזיקה בנכסי ההסתדרות ר.נ) על חוזה חכירה של קרקע באילת ששטחה 13,257 מ"ר", כותב המבקר, "תקופת החכירה נקבעה ל-49 שנים. חוזה החכירה קובע כי מטרת החכירה היא להקים מבנים עבור חברת העובדים, ההסתדרות ומוסדותיהן, וכי אסור להשתמש בנכס למטרה אחרת בלא אישור מראש ובכתב מרמ"י. עוד נקבע כי אסור לחברת העובדים להעביר לאחר את זכויותיה בנכס או להשכיר אותו או חלק ממנו לאחר בלא אישור מראש ובכתב מרמ"י. זאת ועוד, מצוין שאם החברה תפר את החוזה, כולו או את מקצתו, תהיה רמ"י רשאית לבטל את החוזה ולהשיב את הנכס לרשותה. על פי התכנית המפורטת שחלה על הנכס, הוא מיועד לבנייני ציבור. בספטמבר 2001 ביקר מפקח רמ"י בנכס ומצא כי בשטחו עומד מבנה שמתבצעים בו שימושים מסחריים רבים, כגון: מועדון לילה ומשרדים של חברות מסחריות. שימושים אלו אינם עולים בקנה אחד עם המטרה שנקבעה בחוזה החכירה. בביקורת עלה כי על אף ממצאי הפיקוח, הנהלת מחוז דרום דאז ברמ"י לא עשתה בירור מעמיק בעניין השימושים האסורים בנכס ולא נקטה צעדי אכיפה, וזאת בניגוד לנוהלי רמ"י, המחייבים לנקוט פעולות בעניינם של שימושים כאמור. כעבור ארבע שנים, באוגוסט 2005, ביקר מפקח רמ"י נוסף בנכס ומצא כי הוא עדיין משמש לשימושים מסחריים: מועדון לילה, משרד תיווך, משרד פרסום ועוד. בעקבות זאת שלחה ראשת תחום עסקאות במחוז דרום ברמ"י מכתב לחברת העובדים, ובו ציינה כי נמצא שבוצעו בנכס שימושים מסחריים אשר יש בהם משום הפרה של תנאי חוזה החכירה, וכי רמ"י רואה בכך ויתור מצד החברה על השימוש בנכס. גם לאחר שמפקחי רמ"י מצאו, פעם אחר פעם, שחברת העובדים עושה שימושים אסורים בנכס ולאחר שנשלח לחברת העובדים מכתב התראה כאמור, הנהלת מחוז דרום דאז ברמ"י לא נקטה פעולות אכיפה כדי להפסיק שימושים אלו או כדי להשיב לעצמה את הנכס. נכון לספטמבר 2014 חברת העובדים השכירה כשליש משטח הנכס, בין היתר לגופים מסחריים. יוצא אפוא כי נכס שהוקצה למטרה ציבורית משמש במשך שנים רבות גם למטרה מסחרית, ורמ"י לא נקטה פעולות אכיפה ממשיות למניעת שימוש כאמור, אף שתפקידה למנוע זאת ואף שהייתה ערה לשימוש האסור בקרקע כבר בשנת 2001. 

 

ההסתדרות: "רק חלק שולי משמש כמשרדים"


חברת העובדים השיבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 2016 כי בנובמבר 2005, לאחר שקיבלה את המכתב מרמ"י הנוגע לשימושים מסחריים בנכס, השיב בא כוחה לרמ"י כי מרבית הנכס תפוס על ידי גופים מטעם ההסתדרות בהתאם למטרת החכירה. לאחר ששלחה רמ"י מכתב זה היא לא שלחה כל פנייה נוספת בנדון. עוד ציינה חברת העובדים בתשובתה כי נכון לדצמבר 2016, רוב הנכס משמש את ההסתדרות ומוסדותיה ואת עיריית אילת, ורק חלק שולי מכלל הנכס משמש כמשרדים לגורמים שונים. לטענתה, "המדובר בשימוש טפל לשימוש העיקרי המהותי הנעשה בנכס התואם לחלוטין את מטרת החכירה, ושנועד לסייע באחזקת הנכס והעלויות הכרוכות בכך". עוד מסרה רמ"י בתשובתה כי היא מקבלת את הערת הביקורת בנוגע לליקויים שנמצאו ולא טופלו, והוסיפה כי במסגרת הטיפול בפניית חברת העובדים לחידוש החכירה היא תדרוש להפסיק את השימושים שאינם עולים בקנה אחד עם מטרת החכירה וכן את התשלומים בגינם. עם זאת ציינה רמ"י בתשובתה כי "פיקוח ואכיפה בנכסים שהוקצו למטרות ציבוריות מצויים בסדר עדיפויות נמוך של תכניות העבודה ויעדיה העיקריים של רמ״י וכי על מנת להציג נתונים לגבי מספר הנכסים הציבוריים או ה'רווחים' שהופקו מהם, יש להעמיד משאבים מיוחדים לטובת העניין ולהשקיע שעות עבודה רבות".

על כך העיר מבקר המדינה לרמ"י כי מרבית הליקויים הנוגעים לנושא מקורם בעיקר בהיעדר מדיניות כוללת ואינטגרטיבית שיש בה הנחיות ונוהלי עבודה ברורים וכן בסדרי עבודה לקויים של בעלי תפקידים במרחבים.

'ערב ערב' פנה לחברת העובדים וביקש את תגובתה אך זו ביקשה להסתפק בתגובתה בגוף הדו"ח כפי המובאת להלן.


חדשות אילת

שתפו את הכתבה בפייסבוק

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש