פרסומת
דלג

מהנדס העיר אסף אריכא לדין משמעתי – פעל בניגוד עניינים

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: מערכת ערב ערב ● 16/9/2017 14:11 ● ערב ערב 2828
מהנדס העיר הועמד לדין משמעתי לאחר שדו''ח בדיקה העלה כי פעל מול קבלנים ואנשי עסקים בשעה שרעייתו העניקה להם שירותים מקצועיים כמעצבת פנים ● אלא שלטענתו יש לפסול את דו''ח הבדיקה בעניינו ולבטל את ההליך כולו בשל פגם שנפל במינוי החוקר וכן בשל התיישנות ההליכים ● עוד טוען אריכא מצדו טוען ''ראש העירייה ידע'' ● נכון לכרגע דחה בית הדין את טענותיו המקדמיות והלה פנה בערעור לבג''ץ ● עם זאת לא מצאה לנכון עיריית אילת להשעותו מעבודתו
מהנדס העיר אסף אריכא  לדין משמעתי – פעל בניגוד עניינים
הוא אישר ורעייתו עיצבה. אסף ואור אריכא

עיריית אילת הגישה קובלנה משמעתית כנגד מהנדס העיר אסף אריכא בחשד כי פעל בניגוד עניינים כאשר השתתף בישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה ובוועדות הרישוי, בהן נדונו ואושרו בקשות של קבלנים ואנשי עסקים, כאשר רעייתו, אור אריכא, התקשרה עם אותם קבלנים בהסכמים לביצוע עבודות פנים.

 

הקרדיט ללימור להב


את חשיפת פרשת הסתבכותו של מהנדס העיר מזה שנתיים וחצי, אסף אריכא, חשפה חברת המועצה לימור להב, שהיתה זו שהגישה את התלונה הראשונית בנושא לראש העירייה עוד בחודש יוני 2016. במכתבה דרשה להב כי אריכא יועמד לדין משמעתי ואף יושעה מתפקידו.
כעבור חודש מינה ראש העיר ועדת בדיקה לנושא, ולאחר שהיועצת המשפטית לעירייה עו"ד דפנה ישראלי הודיעה כי היא מנועה מלקבל על עצמה את המינוי, מינה יצחק הלוי חוקר עצמאי העובד במשרד רו"ח באזור המרכז. מיד לאחר מכן הגיש מנכ"ל העירייה, פיליפ אזרד, קובלנה משמעתית כנגד אריכא.
מדו"ח החקירה - המפרט 12 אירועים שונים בהם על פי החשד היה אריכא מצוי בניגוד עניינים -  עולה, כי אריכא דן מקצועית מיומו הראשון בעירייה, בעניינם של הקבלנים מרואן, סמי וראיד נופי, כן פעל בעניינו של איש העסקים משה צייגר ואף טיפל בעבודות שביצעה החברה הכלכלית אילת (חכ"א). אריכא ישב בישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה בכובעו כמהנדס העיר, דן, הנחה, הורה וביצע כל פעולה המצופה ממהנדס עיר ואף ישב בישיבות רשות רישוי ואישר היתרי בניה ואישורים לקבלנים ואנשי העסקים הללו והכל כשהוא מצוי בחשש ודאי לניגוד עניינים לאור העובדה שבאותה עת הועסקה רעייתו על ידי אותם קבלנים ואנשי עסקים שבעלה פעל בעניינם.
מרואן נופי ציין כי אין קשר בין העסקת רעייתו של אריכא לבין פעולות שביצע זה בקשר לחברותיו, ובכלל אין לו כל בעיה עם העסקתה ומצהיר כי ידע היטב עם תחילת העסקתה כי היא רעייתו של אסף משום שהם שכניו באותו בניין בו הוא מתגורר. דברים דומים הצהירו גם משה צייגר ואבי כהן מנכ"ל חכ"א, שלא ראה כל פסול, כך על פי דו"ח הבדיקה, "בלסייע לרעיית מהנדס העיר לפעול בתחום מקצועיותה ללא קשר לכך שחכ"א נדרשת לאישורי מוסדות התכנון והבנייה של הרשות אשר דנו ואישרו פרויקטים שבוצעו על ידי החברה". 
עוד עולה מהדו"ח כי אריכא לא נתן דעתו בעת שמילא את שאלון ניגוד העניינים לקשר שבין עיסוקה של רעייתו לבין חשש לניגוד עניינים בשל תפקידו כמהנדס עיר. גם בהצהרה המהווה נספח לשאלון לא התייחס אריכא לעיסוקה של רעייתו, ובהמשך משהשתנו נתוני המצב בעת החתימה לא דיווח על כך כנדרש. 

 

תוקפים את הליך הבדיקה


בחודש יולי השנה נערך דיון ראשוני בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות. בדיון זה העלו באי כוחו של אריכא, עו"ד יצחק לב ועו"ד ואסל שחאדה, שתי טענות מקדמיות שלטענתם יש בהן בכדי לפסול את הליך הבדיקה שנערך לטענתם בניגוד לדין. "נפל פגם מהותי שיש בו כדי למחוק את התובענה", טענו עורכי הדין, "שכן מי שחקר בתיק אינו חוקר פרטי מוסמך או עובד של העירייה, כפי העולה מסעיף 12 לחוק רשויות מקומיות (משמעת). מאחר ויצחק הלוי מינה אדם שהוא כלכלן המועסק במשרד רו"ח חיצוני, הרי שיש לפסול את הראיות שהגיש בתיק. פגם נוסף שהעלה אריכא היה מחדלה של העירייה לחקור את היועצת המשפטית לעירייה אשר עדותה הכרחית כדי להגיע לחקר האמת. טענה שלישית שהעלה אריכא נגעה להתיישנות האישומים. לטענתו, ידע יצחק הלוי על משלח ידה של אשתו כבר ממועד בחירתו למהנדס העיר, ואף שהוא מודה כי לא הצהיר על כך בשאלון ניגוד העניינים עליו חתם במועד קבלתו לעבודה, עדיין היתה ידועה עובדה זו לטענתו ליצחק הלוי. בדחותה את טענותיו קבע בית הדין כי סעיף 12 האמור אינו מגדיר את תנאי הסף ואת כשירותם של החוקרים המשמעתיים. "לאור האמור, אנו סבורים, כי אין זה ראוי להגביל את הרשות במינוי חוקר זה או אחר ויש לאפשר לרשות למנות חוקרים על י ראות עיניה ושיקול דעתה המקצועי, ובלבד שהדבר יעשה בתום לב ותוך שמירה על מינהל תקין. במקרה זה התרשמנו כי הרשות פעלה למנות חוקר עתיר ניסיון בתחום המוניציפאלי והמינוי נעשה באופן אובייקטיבי ותקין. אשר על כן אנו סבורים כי לא נפל פגם". גם טענת ההתיישנות נדחתה על ידי בית הדין שקבע כי: "ידיעתו הכללית של ראש הרשות לכאורה על משלח ידה של אשת המבקש, אינה יכולה להיחשב כידיעה ממשית הנדרשת בחוק לעניין התיישנות".

 

אריכא עולה לבג"ץ


בעקבות החלטת בית הדין בטענותיו המקדמיות, ולאחר שנקבעו שלושה דיוני הוכחות לחודש נובמבר הקרוב, הגיש לאחרונה אריכא בג"ץ כנגד בית הדין למשמעת ועיריית אילת, כאשר השאלה המשפטית המרכזית העומדת על הפרק הינה האם אדם פרטי שאינו עובד של המדינה או הרשות המקומית, יכול לעבוד כחוקר משמעת מטעמן. מאחר ולגישת עוה"ד של אריכא אין הגדרה לחוקר משמעת בדין הישראלי, הרי שיש לפנות להגדרת המקצוע כפי שהיא עולה מחוק החוקרים, המגדיר חוקר ככזה המחזיק ברישיון לביצוע חקירות פרטיות. 
עיריית אילת נדרשה להגיש את תגובתה לבג"ץ עד לשבוע הבא.

פנינו לעיריית אילת וביקשנו את התייחסותה לטענות העולות בבג"ץ וכן לעובדה כי לא מצאה לנכון להשעות את אריכא מעבודתו עד להכרעה בעניינו.
בתגובה מסרה דוברת העירייה: "ככלל, העירייה אינה נוהגת להגיב ולהתנהל בענייני עובדיה על גבי דפי העיתון. העירייה תכלכל צעדיה, ככל שיהיה צורך בכך, בהתאם לתוצאות ההליך המשמעתי. באשר לעתירה לבג״צ - העירייה נדרשה להעביר תגובתה המקדמית וכך תעשה, ואך ראוי ליתן לבית המשפט לבצע מלאכתו".


חדשות אילת