פרסומת
דלג

משרד החינוך הודיע כי לא יפרסם את תוצאות בחינות המיצ''ב

מאת: אהובה מאמוס ● צילום: מערכת ערב ערב ● 8/3/2019 14:57 ● ערב ערב 2905
משרד החינוך מקפיא את פרסום ציוני המיצ''ב ברמת בתי הספר בטענה כי: ''פרסום הציונים פוגע בתפקוד התקין של מערכת החינוך'' ● במכתב ששלח היועץ המשפטי של המשרד לעו''ד רחל אדרי מנכ''לית התנועה לחופש המידע, הודיע כי יקפיא את הפרסומים ● במקביל בוחן המשרד מודל פרסום חדש ● המשמעות: נתוני תשע''ח ברמה הבית ספרית לא יפורסמו בשלב זה
משרד החינוך הודיע כי לא יפרסם את תוצאות בחינות המיצ''ב

משרד החינוך הודיע השבוע, כי הוא מקפיא בשלב זה את נתוני המיצ"ב של בתי הספר לשנת הלימודים תשע"ח, כשבמקביל ייבחן מודל פרסום חדש. במשרד החינוך מציינים כי מבחני המיצ"ב מהווים כלי חשוב והכרחי לניהול מערכת החינוך וקידומה. תוצאות בחינות המיצ"ב מספקות למשרד בסיס נתונים, המשמש אותו בניהול המערכת ובפיקוח אחר רמתה של מערכת החינוך והתקדמותה, ובכלל זה קביעת מטרות ויעדים לעבודה עם כלל בתי-הספר ועם אוכלוסיות מאותרות, וכן תשתית לתִיעדוף השקעת המשאבים ולמתן מענה מותאם לכל מוסד חינוך לפי צרכיו ומוקד מטרותיו, כלי למעקב אחר אפקטיביות תכניות והקצאת תקציבים שהוחלה ועוד.


במכתב ששלח היועץ המשפטי של המשרד, לעו"ד רחל אדרי מנכ"לית התנועה לחופש המידע, צוין כי: "משרד החינוך מכבד ומקיים את פסקי הדין הניתנים על-ידי בית המשפט והוא אף קיים את פסק הדין שהתקבל על ידי בית המשפט העליון שחייבו לפרסם את תוצאות המבחנים לציבור. עם זאת, מאז ניתן פסק הדין, מצביע המשרד על פגיעה של ממש בתפקוד התקין של מערכת החינוך כתוצאה מפרסום תוצאות מבחני המיצ"ב ברמה הבית-ספרית. עקב הפרסום חלה פגיעה בתהליכי הוראה ולמידה, פגיעה בתלמידים ובמורים ופגיעה חמורה במהימנות המבחנים של שכבת ה' בשנת הלימודים התשע"ח במקצועות מתמטיקה ואנגלית".
בהמשך מכתבו כתב: "על רקע כל אלה פנה משרד החינוך למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי), על מנת לבחון אפשרות להפסקת פרסום תוצאות המיצ"ב לפי חתך בית-ספרי, תוך התייחסות  להוראות הדין ולפסיקת בית המשפט העליון. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז נזרי, קיים דיון בנושא בהשתתפות מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, וגורמי המקצוע ממשרדנו, וכן גורמים בכירים רלבנטיים בפרקליטות המדינה ובמחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. בדיון זה הוצגה עמדת משרד החינוך לפיה התופעות המתוארות מלמדות כי חל שינוי נסיבות מהותי מאז פסק דינו של בית המשפט העליון שהורה על פרסום תוצאות המיצ"ב, שכן כיום ניתן להצביע על פגיעה בפועל בתפקודה של הרשות המנהלית, קרי - בתפקוד מערכת החינוך, ואף ניתן להצביע על חשש ברמת וודאות קרובה להמשך פגיעה במערכת החינוך כתוצאה מהפרסום. זאת, על אף צעדים מנהליים ופדגוגיים שנקט משרד החינוך בכדי למזער את הפגיעה והסיכונים שנובעים מפרסום מבחני המיצ"ב. לאחר הדיון ובחינת הדברים, קיבל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה את עמדת משרד החינוך ויתר הגורמים הרלבנטיים, לפיה נוכח התפתחות הדברים לאורך השנים מאז ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון, חל שינוי נסיבות משמעותי המשליך על מערך האיזון שבין זכות הציבור לדעת לבין הצורך למנוע פגיעה בתפקוד הרשות המנהלית, משרד החינוך, ומחייב בחינה מחודשת של הנושא בכללותו".


עוד מציין המשרד כי: "מתוקף תפקידו, ומתוך אחריות אמיתית לתפקוד מערכת החינוך, בכוונת משרד החינוך לערוך בחינת עומק מחודשת אשר תכלול, בין היתר, בחינת שינוי במתכונת הבחינה והפרסום.  בחינה זו תיערך על ידי צוות מקצועי שימונה על ידי מנכ"ל משרד החינוך. במסגרת בחינה זו ישמע הצוות, בין היתר גם את הציבור וכן גורמים רלוונטיים לנושא. בהתאם לכך, משרד החינוך יפעל למינוי הצוות בהקדם האפשרי ולהגשת המלצותיו בטווח זמן סביר בנסיבות. כאמור, נוכח שינוי הנסיבות שחל מאז ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בסוגיה, ועל דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ישהה משרד החינוך לעת הזו את פרסום תוצאות המבחנים ברמה הבית ספרית".


חדשות אילת - ערב ערב באילת