פרסומת
דלג

תבע את רואה החשבון כי לא רשם אותו כעוסק אילתי

מאת: מערכת ערב ערב ● צילום: מערכת ערב ערב ● 14/6/2019 10:17 ● ערב ערב 2919
בית המשפט בנצרת שדן בתביעות הדדיות של קבלן אילתי ורואה החשבון שלו, מצא כי יש לקבל את שתי התביעות ואולם באופן חלקי ביותר, ולפחות בכל הנוגע לתביעתו של הקבלן, הרי שטענתו העיקרית לרשלנות רואה החשבון נדחתה במלואה, אף שבית המשפט מצא כי על רואה החשבון לפצותו בגין עוגמת נפש בלבד ●מנגד חויב גם הקבלן לשלם לרואה החשבון את יתרת שכר טרחתו שלא שולמה
תבע את רואה החשבון כי לא רשם אותו כעוסק אילתי

את התביעה על רשלנות הגיש הקבלן על סך של 1,156,220 ₪. התביעה הנגדית של רואה החשבון לתשלום שכר טרחתו, עמדה על 99,867 ₪. תביעת הקבלן נולדה לאחר שב-2006 החל לבצע עבודות באילת ולא רק בנצרת, בגינן הוציא חשבוניות ללא מע"מ. מאחר ולא היה רשום כעוסק תושב אילת, דרש ממנו מס הכנסה לשלם את סכומי המע"מ אותם לא גבה ועל כן גם לא דיווח עליהם. בקשתו להירשם כעוסק אילתי באופן רטרואקטיבי נדחתה על ידי רשות המסים משום שלא עמד לטענת הרשות בתנאים הנדרשים לשם כך. הקבלן ערער על החלטה זו למחוזי שם התקבל ערעורו ונקבע כי: "לגבי עוסק יחיד, הרישום אינו קונסטיטוטיבי לצורך הזכאות בהטבות לפי חוק 'אזור סחר חופשי אילת' ולפיכך, אין בעובדה שהקבלן לא נרשם כעוסק באילת בכדי לשלול ממנו את ההטבה האמורה. עוד נקבע כי, הקבלן הצליח להוכיח את התנאי שבהתקיימותו עוסק יחיד זכאי להטבה האמורה והוא, כי מרכז חייו היה באילת". 
לטענת הקבלן, כשל רואה החשבון בכך שלא רשם אותו כעוסק תושב אזור אילת כרישום פרטני, וזאת בניגוד לחובה המוסדרת בהוראות החוק והתקנות המטילות חובת רישום, תיעוד ודיווח נפרד על עסקאות אזור אילת. בעשותו כאמור, היפר רואה החשבון חובות חקוקות אלו. כן היפר רואה החשבון את חובת הייעוץ המקצועית והפיננסית המוטלת על כתפיו כלפי הקבלן, בהיותו איש מקצוע שמייצגו מול רשויות המס וככזה חזקה עליו כי ידע או היה עליו לדעת, שעליו לרשום אותו כעוסק באילת, בפרט שהקבלן ענה על כל הקריטריונים של עוסק תושב אילת, כך שלא הייתה מניעה כי ייפתח עוסק תושב אילת, ואם היה הקבלן מקבל מרואה החשבון ייעוץ לעשות כן, הוא היה פועל לפיו. 
כתוצאה מאי רישום העסק באילת נדרש הקבלן לשלם למס הכנסה סכום של 204,036 ₪. הקבלן טוען כי מעבר לחיוב המס האמור, התנהלות רואה החשבון הסבה לו נזקים נוספים בדמות אי חידוש אישור ניכוי מס במקור כתוצאה מחקירותיו במע"מ, שגרמו להפסקת עבודתו כעוסק עצמאי, עזיבת עובדיו והפיכתו למובטל. כן הלין הקבלן בתביעתו על נטישת רו"ח רואה החשבון את הטיפול בענייניו הכספיים והחשבונאיים, אי ייצוגו בחקירות במע"מ והפקרתו להתמודד לבדו מול רשות המס. הקבלן טוען כי רק לאחר שחל שיפור במצבו הכלכלי, הוא היה יכול לעשות להקטנת נזקיו, שכר את שירותיו של מומחה שהכין עבורו חוות דעת, ופעל מול רשויות המע"מ לביטול השומה והגיש בקשה להארכת מועד להגשת השגה ובקשה לרישום רטרואקטיבי של עוסק תושב אילת לתחנת מע"מ אילת. 
רואה החשבון טען כי התביעה אינה מגלה עילה נגדו וכולה נולדה לאחר שדרש מהקבלן לשלם לו את שכרו בגין שירותיו החשבונאיים משך השנים. לדידו, הקבלן המשיך להתגורר בכפרו ומרכז חייו נותרו שם, גם בזמנים שעבד באילת והוא היה ונשאר תושב הכפר ולא תושב אילת, ומשום כך הוא נרשם כעוסק בתחנת מע"מ נצרת והמשיך לבצע עבודות שלא באזור אילת. לעניין הרישום באילת, ציין רואה החשבון בכתב הגנתו כי הוא הודיע לקבלן וייעץ לו לא אחת לפתוח תיק באילת ולנהל את ענייניו החשבונאיים הקשורים בעבודתו באזור אילת באמצעות מנהל חשבונות/רו"ח מהאזור שם, אך הלה סירב לכך בטענה כי הוא בירר את הנושא מול רשויות מע"מ באילת, שהודיעו לו כי אין צורך לנהל שני תיקים משום שהוא מנהל תיק בנצרת וממשיך לבצע עבודה שלא באזור אילת. לטענת הרו"ח, הוא אף העלה ייעוץ זה על הכתב במכתב ששיגר אל הקבלן ובו העמידו על חובתו לפתוח תיק מע"מ נוסף באילת. 
בקבלה את שתי התביעות באופן חלקי בלבד קבעה השופטת כי לא מצאה שנפל רבב בתפקודו של רואה החשבון בכל הנוגע לרישומו של הקבלן כעוסק תושב אילת, שכן בסופו של יום קיבל המחוזי את טענת הקבלן לפיה הרישום כעוסק באילת איננו קונסטיטוטיבי כשמדובר בעוסק יחיד, להבדיל מעוסק שהוא חבר בני אדם. לכן, אין בהעדר הרישום כדי לשלול את זכאותו של הקבלן להטבות לפי חוק אזור סחר חופשי: "על יסוד האמור לעיל, אני קובעת כי לא הייתה מוטלת על הרו"ח החובה לייעץ ללקוחו או להורות לו, לא כל שכן, לפתוח עבורו תיק עוסק נפרד בעיר אילת, שכן בהיות הקבלן עוסק יחיד ולא תאגיד, לא הייתה מוטלת עליו חובה מהותית וצורך ברישום באילת ולא היה קיים תנאי קונסטיטוטיבי לעשות כן, וככל שהרו"ח ייעץ לו לעשות כן, הרי מכל מקום הרישום הוא דקלרטיבי בלבד והמבחן הקובע לגביו הוא קריטריון המגורים וכן קריטריון סוג העבודה שבוצעה".  
נפסק, כי לגבי עוסק יחיד הזכאות להטבה חלה בהתקיים התנאי ולפיו מרכז חייו היה באילת וכי התגורר בעיר תקופה של לפחות שלושה חודשים רצופים טרם ביקש הטבה לפי חוק אסח"א. ביהמ"ש המחוזי מצא, כי עלה בידי הקבלן להוכיח, כי התגורר באילת בשנים הרלוונטיות וכי מרכז חייו היה בעיר. הוא עבד באילת, אשתו ניהלה חשבון בנק בעיר וילדיו למדו במסגרות חינוכיות שם. לפיכך, הקבלן נמצא זכאי להטבות המוענקות לעוסק תושב אילת בהתאם לחוק אסח"א. עוד צוין שם, כי קבלת ערעורו עולה בקנה אחד אף עם העיקרון של גביית מס אמת. מדובר בעסקאות אשר לא שולם לו מע"מ בגינן, מאחר והן בוצעו באילת בהיותו תושב העיר. ביהמ"ש המחוזי הגיע לכלל מסקנה, כי אג"ף המע"מ רשאי לבחון את נושא שומת התשומות של הקבלן ביחס לתקופה בה עסקינן, זאת בשים לב לאבחנה בין פטור ממע"מ לבין מע"מ בשיעור אפס באשר לזכות לניכוי מס תשומות. מאחר ושני הצדדים בהליך דנן הסכימו כי הקביעות שייקבעו לעניין ערעור המס יחייבו גם אותם בהליך הנ"ל, משליך האישור בדיעבד על שאלת רשלנותו או אי רשלנותו של רואה החשבון. על אף שלרואה חשבון אחריות משפטית כלפי לקוחו שלא להתרשל בעבודתו, נפסק כי הוא לא יחויב ברשלנות מקום שטעותו נבעה מטעות בשיקול הדעת בניגוד להתרשלות. "אני דוחה את כל ראשי הנזק להם טען הקבלן וזאת מכמה טעמים", פסקה השופטת, "העדר התרשלות מצד הרו"ח בנוגע לנושא הרישום, העדר קשר סיבתי והעדר הוכחה מספקת. בנוסף, אני מחייבת את הרו"ח לשלם לקבלן כפיצוי עבור עוגמת נפש בגין רשלנותו,  שבאה לידי ביטוי בכך שלא התייצב לחקירה ולא ייצג את הלקוח בשעת הצורך בביקורת אצל רשויות המס, כאשר העדות שנגבתה ממנו בסופו של דבר הייתה שנה לאחר מסירת עדותו של הקבלן וכשעננה של פתיחת הליך פלילי נגד האחרון עמדה בקנה. 
בכל הנוגע לתביעה שכנגד שהגיש רואה החשבון נפסק כי: " נוכח חסרים ראייתיים - העדר הסכם בכתב, העדר  כרטסת באשר לחוב הנטען והעדר חשבוניות - אין בידי לפסוק לרו"ח את מלוא שכ"ט לו הוא עותר בתביעה שכנגד", לפיכך נפסקו בראש נזק זה רק 18,600 ₪. 

כאמור קיבלה השופטת את שתי התביעות באופן חלקי ביותר, כך שרואה החשבון ישלם לקבלן 44,000 ₪, בגין עוגמת הנפש שבאי ייצוגו במספר הליכים אף שנדרש היה לעשות כן וכן הוצאות בגובה 10,500 ₪, בעוד שהקבלן ישלם לרואה החשבון 18,600 ₪ ועוד 4,500 ₪ הוצאות.  


חדשות אילת - ערב ערב באילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש