פרסומת
דלג

יצחק הלוי וחברי סיעת 'כיוון חדש' מנועים מלדון בפרויקטים בהם מעורב ברוך קבלו לתקופה של 18 חודשים

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● 14/8/2019 17:15 ● ערב ערב 2928
הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות נעתרה חלקית לבקשתו של ראש האופוזיציה וחבר המועצה יניב חנו, שדרש להכריז כי עיסוקם של ראש העירייה מאיר יצחק הלוי וחברי סיעת 'כיוון חדש' בבקשתה של חברת 'לגונה הייטס' לבניית פרויקט מגורים ענק בלב אזור התיירות של אילת, עלולה ליצור מראית עין של ניגוד עניינים וזאת בשל מעורבותו של נציג החברה ברוך קבלו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות ● לאור כך פסקה הוועדה כי יצחק הלוי וחברי סיעתו מנועים מלדון בתכניות בהן מעורב קבלו למשך תקופה של 18 חודש מיום בו פסק הקשר הפוליטי ביניהם לאחר הבחירות המקומיות ● ברוך קבלו: "אני מברך על החלטת הוועדה”
יצחק הלוי וחברי סיעת 'כיוון חדש'  מנועים מלדון בפרויקטים בהם מעורב  ברוך קבלו לתקופה של 18 חודשים
שטח החניון של מרכז 'רד' שעתיד להפוך לבניין מגורים ענק בלב אזור התיירות

תחילתה של הסאגה בחודש פברואר השנה, אז התרעם חנו בישיבת וועדת המליאה של המועצה, על כי הפרויקט המבקש להקים זכויות בניה להקמת 170 דירות מגורים בלב אזור התיירות, לא עבר דיון מקיף במליאה, ובעירייה הסתפקו בדיון בוועדת המשנה המצומצמת. יצחק הלוי וסימה נמיר התנגדו בתקיפות לקיים את הדיון בטענה כי לא הוגשה בקשה רשמית על ידי חבר מועצה ולפיכך לא ניתן לדון בנושא בפורום הזה. חנו טען מנגד כי הנושא כבר היה על סדר יומה של המליאה בחודש אוגוסט ונדחה רק בשל הנחיית היועמ"ש לעירייה לאחרי הבחירות, אך יצחק הלוי הצליח להעביר הצעת החלטה לפיה בשל העדר בקשה רשמית לא ניתן לדון בנושא. בעקבות כך פנה חנו במכתב תלונה לדוד לפלר, יו"ר הוועדה המחוזית מחוז דרום, וטען בפניו כי נפל פגם בכך שתכנית כה גדולה ומשמעותית לא עוברת דיון במליאת המועצה. במקביל פנה חנו לוועדה למניעת ניגוד עניינים בראשיות המקומיות, וטען בפניה כי עצם נוכחותו של נציג החברה, ברוך קבלו, בוועדת המשנה בה חברים יצחק הלוי וחברי סיעתו, נגועה בניגוד עניינים, שכן קבלו שימש כיו"ר מטה סיעת כיוון חדש בבחירות האחרונות ואף השתתף בצוות המו"מ הקואליציוני לאחר הבחירות. חנו ביקש בפנייתו לוועדה כי זו תקבע כי חל איסור על יצחק הלוי וחברי סיעתו סימה נמיר ואלי לנקרי, מלהשתתף בדיונים עתידיים המיועדים לקדם את התכנית האמורה.

 

יצחק הלוי: "לא היה לי שיג ושיח עם קבלו על התכנית"


בתגובתו לפניית הוועדה ציין יצחק הלוי כי הוא אינו מכהן כיו"ר וועדת המשנה ואינו חבר בה, או מעורב בפעילותה. עוד טען כי השתתף רק בדיון טכני שנערך בחודש פברואר השנה שבו פעל על פי הנחיות היועמ"ש לעירייה. בהתייחסו לקבלו אמר יצחק הלוי כי זה לא שימש כנטען כיו"ר מטה הבחירות של "כיוון חדש", אלא רק כמתאם בין סיעת הליכוד באילת, בהו הוא משמש כיו"ר, לבין סיעת "כיוון חדש" שהיוותה סיעת בת של הליכוד בבחירות האחרונות. "עם סיומה של מערכת הבחירות הסתיים גם תפקידו של מר קבלו, וכל פגישותיו הפוליטיות נעשו בתוקף היותו נציג תנועת הליכוד...", עוד הדגיש יצחק הלוי כי מעולם לא היה לו שיג ושיח עם מר קבלו בעניינה של התכנית, או בעניינו של הפרויקט, והוא אינו יודע האם למר קבלו יש בו חלק. סימה נמיר מצדה הדגישה בתגובתה לוועדה כי לא נכחה בישיבות הנטענות וכי הצטרפה לסיעת "כיוון חדש" רק במערכת הבחירות האחרונה. בכל מקרה טענה כי בינה ובין קבלו אין כל קשר פוליטי או אחר: "החיכוך הפוליטי", טענה נמיר, "ככל שהיה בכלל בנושא זה, היה קצוב לתקופת הבחירות ולכל היותר נמשך 3 חודשים והסתיים לחלוטין עם סיום הבחירות". טענות דומות השמיע גם אלי לנקרי סגן ראש העירייה. 

 

"אני לא נגד, אני רק חושב שחייבים לדון בתכנית כה משמעותית במסגרת מליאת המועצה". חנו

 

הוועדה: "הקשר עם קבלו לא היה חסר משמעות"


בטרם קבעה הוועדה כי לשם מראית עין יש לגזור תקופת צינון בה לא יוכלו המעורבים לעסוק בעניינה של התכנית בה מעורב קבלו, הסבירה זו כי "אין לה סמכויות חקירה או אכיפה ותפקידה הוא לתת הנחיות במבט צופה עתיד", משום כך היא אינה עוסקת בשאלה האם ראש העירייה וחברי סיעתו היו מעורבים בדיונים, אם לאו, אלא רק בשאלה האם מכאן ולהבא הם מנועים מלעסוק בעניינים הקשורים למר קבלו וזאת נוכח הזיקה הפוליטית ביניהם. לאור כך קיבלה הוועדה את עמדת יצחק הלוי ונמיר לחפיה החיכוך הפוליטי היה מצומצם לתקופת הבחירות בלבד. עם זאת קבעה הוועדה כי: "אף שהקשר נמשך תקופה קצרה, הוא לא היה חסר משמעות ושטחי". לאור כך, כמו גם לאור הפסיקה הענפה בנושא, קבעה הוועדה כי: "מערכת היחסים שנוצרה בין ראש עיריית אילת וחברי סיעתו לבין מר קבלו, עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים אישי ולו מחמת מראין עין, כאשר אלה יידונו בענייניו האישיים בחלוף תקופה קצרה מאז פעלו שכם אל שכם בבחירות לרשות המקומית. ואכן, נראה מתגובותיהם של הנילונים כי על כך הם אינם חולקים. אדרבא, הם מציינים, כי לא נטלו חלק בדיונים בעניינו של מר קבלו. כידוע, "החשש מפני ניגוד עניינים אינו מתמצה בחשש מפני התממשות הניגוד הלכה למעשה, אלא גם בחשש למראית פני הדברים בעיני הציבור, ולהשפעתה של מראית זו על מידת האמון שהציבור נותן בגורם בו הוא תלוי לצורך בצוע פונקציה בעלת אופי ציבורי". לאור כך קבעה הוועדה כי: "פתרונו של חשש זה הוא בהימנעותם של ראש העירייה וחברי סיעתו מכל עיסוק, במישרין או בעקיפין, בעניינן של מר קבלו, כולל עניינים שבהם הוא פועל עבור אחרים, כמיצגם, וזאת במסגרת כל תפקידיהם בעירייה, בוועדה המקומית ובגופים אחרים הקשורים לעירייה. בין בפעילות פורמלית ובין בפעילות לא פורמלית, וזאת למשך תקופה של 18 חודשים מיום הבחירות האחרונות לעיריית אילת, או מן היום שבו ניתק הקשר הפוליטי בין ראש העירייה או מי מחברי סיעתו למר קבלו, לפי המאוחר מביניהם, וזאת בדומה למה שנקבע בקוד האתי לראשי הרשויות המקומיות. לדעת הוועדה יש בהסדר זה איזון ראוי בין החשש לניגוד עניינים לבין חלוף הזמן מאז הסתיים הקשר בין ראש העירייה וחברי סיעתו לבן מר קבלו...בכל מקרה, האחריות שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים מוטלת, בראש ובראשונה, על ראש העירייה וחברי סיעתו, ולכן עליהם לפעולה כך שלא יצמאו במצב שיש בו חשש לניגוד עניינים", עוד הדגישה הוועדה כי: "אין באמור משום קביעה כי ראש העירייה או מי מחברי ביעתו פעלו בעבר בניגוד עניינים". 

 

חנו דורש דיון מחודש במליאת המועצה


בעקבות החלטת הוועדה פנה חנו שוב ליו"ר הוועדה דוד לפלר ודרש כי לאור עמדת הוועדה למניעת ניגוד עניינים, עליו להורות, כיו"ר הוועד ה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, על קיום דיעון חוזר בתכנית במסגרת המליאה של מועצת העירייה. בנוסף ביקש לעצור את קידום התכנית עד לקבלת החלטה של הוועדה המקומית בנושא כה רגיש שאין לו תקדים באילת – בניית מסה של יחידות דיור בלב אזור התיירות על כל המשתמע". ל'ערב ערב' אמר חנו: ''בכל דירה של שלושה חדרים יש מינימום שלושה תושבים שגרים בה, כפול 170 דירות זה מעל 500 תושב לפחות שצריך לתת להם שירותים עירוניים, כגון פיקוח, בית ספר, גן שעשועים, אני לא נגד, אני רוצה שנקיים דיון חשוב בנושא...''. 

מעיריית אילת לא נמסרה תגובה להחלטת הוועדה על למועד סגירת הגיליון. 

ברוך קבלו מסר בתגובה: "אני מברך על החלטת הוועדה ומאמץ אותה בחום, כעת יהיה ברור כי החל מעוד מספר חודשים לא תהיה עוד כל מניעה מלדון בתכניות שאגיש".

 

170 דירות בלב אזור התיירות – למי זה טוב?


בחודש ספטמבר שנה שעברה, רגע לפני הבחירות לרשויות המקומיות, חשף 'ערב ערב' כי רגע לפני שהוועדה המקומית העבירה את תכניתה לדחייה בישיבתה הבאה, הגישה חברת לגונה הייטס בע"מ שבבעלות חברת אפגד (50%), בקשה לתוספת ייעודים וזכויות עבור פרויקט חדש עליו היא שוקדת, אשר ישלב בין מסחר, מלונאות עירונית, מגורים ונופש בידורי. מיקומו של הפרויקט הצפוי ברחוב קאמן 10 שבאזור התיירות. כיום משמש שטח זה כשטח החניה של מרכז 'רד' המצוי אף הוא בבעלות חלקית של החברה. לשם כך התבקשה הוועדה המקומית בעיריית אילת לאשר את שינוי היעוד של השטח מ"שטח לשירותי נופש בידור ומסחר", ל"שטח משולב מגורים מסחר ותיירות". כן התבקשה הוועדה לאשר תוספת של 460 מ"ר שטחי מסחר לפרויקט וכן 23,000 מ"ר שיחלקו בין מגורים (11,000 מ"ר) ומלונאות (12,000 מ"ר). כן ביקשה החברה לחפור חניון תת קרקעי ענק בגודל 15,000 מ"ר, וביקשה תוספת שטחי שירות בגודל של כ-9000 מטר. משמעות הבקשה היא כי המבנה שהיה מאושר במקום ושאמור היה להינשא לגובה של שתי קומות יצמח למבנה בן 8 קומות וכן 3 קומות תת קרקעיות לשטחי מסחר מלונאות וחניה.
גובהו של המבנה הסופי יהיה 35.4 מ"ר כאשר יתווספו לו 168 יחידות דיור למגורים ו-172 חדרי מלון. בהחלטה להמליץ על הבקשה, ציינה הוועדה כי זכויות הבנייה למגורים המבוקשת על ידי החברה עומדת בתנאי תמ"א 13 המסדירה את נושא הבנייה בסמוך לחופי ים, זאת בהתאם לתמ"א 13 (תכנית מתאר) המתירה הפנייה של עד 15% מהשטחים המותרים לבנייה באזורים אלו לצרכי מגורים. מאחר ובכל אזור התיירות באילת עומד השטח הבנוי המאושר על 458,135 מ"ר כאשר נוצלו ממנו לצרכי מגורים 9280 מ"ר בלבד, הרי שלגישת החברה המבקשת, תואמת בקשתה לאשר לה 11,000 מ"ר עבור מבני מגורים את דרישות התמ"א, שכן יתרת השטח המותר כיום לבניה למגורים הוא 59,440 מ"ר . כאמור, טוען חבר המועצה יניב חנו כי תכנית בסדר גודל כזה שתשנה את אופיו של אזור התיירות של אילת ותכניס לתוכו 170 דירות, מצריכה דיון מעמיק, שכן באזור זה לא צ-ויים להבנות שירותים עירוניים תומכים כדוגמת בתי ספר, גנים וכו', מה שאומר כי דירות אלו עלולות להפוך למתחם רפאים של משקיעים שירכשו אותן במטרה להופכן לדירות אירוח בסגנון Airbnb.


חדשות אילת - ערב ערב באילת  

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש