פרסומת
דלג

מסתמן: לא יוקמו מגדלים בגבעה 106

מאת: עומר כרמון ● 13/6/2013 12:21 ● ערב ערב 2606
דיירי 'מגדל חי' בפינת הרחובות יותם ואילות זכו להישג משמעותי: ועדת המשנה להתנגדויות במשרד הפנים ביקשה השבוע מהיזם שמבקש לבנות בגבעה 106, להפחית באופן משמעותי את גובה הבניינים המתוכננים. כמו כן, התבקש היזם להקצות שטח ציבורי פתוח ולהגדיל את השטח המיועד למבני ציבור. כזכור, הוועדה המקומית בעיריית אילת לא ניצלה את זכותה לדרוש מהיזם להפריש לטובת הציבור 40 אחוזים משטחי התוכנית. דיירי 'מגדל חי' ניהלו בשנים האחרונות מאבק ציבורי נגד הפרויקט שפרטיו נחשפו ב'ערב ערב'
מסתמן: לא יוקמו מגדלים בגבעה 106הישג משמעותי לדיירי 'מגדל חי' באחת הפרשות שהסעירו בשנים האחרונות את הרחוב האילתי ועתידות להשפיע על המראה העתידי של העיר. ל'ערב ערב' נודע, כי ועדת המשנה להתנגדויות במשרד הפנים, אימצה השבוע את מרבית טענות הדיירים נגד התוכנית להקמת שבעה מגדלי מגורים בני 325 דירות, במתחם גבעה 106 (במגרש הנטוש ששימש בעבר את חברת החשמל ובמגרש עליו מוצבים כיום קרוואנים המשמשים את העירייה).

"רכשנו את דירותינו, בין היתר, בשל הנוף האילתי המדהים הנשקף מחלונותינו. נזקנו בשל התוכנית יהיה כביר, הן בשל הרס איכות החיים לה הורגלנו והן בשל ירידת הערך העצומה של נכסינו", טענו דיירי 'מגדל חי' בפני ועדת המשנה להתנגדויות, "בכדי לא להשתמש בדימוי בעל קונוטציה שלילית, נאמר שמדובר ב'מנהטן' קטנה בעיבורה של אילת - מורסה בלב המרקם האורבני".

שש קומות בלבד


היזם שזכה במכרז מינהל מקרקעי ישראל ביקש את אישור משרד הפנים לבניית מגדלים בני 12 קומות בגבעה 106. אולם ועדת המשנה להתנגדויות ביקשה ממנו השבוע להכין תוכנית חדשה שבה, בשטח הגובל ב'מגדל חי', ייבנו מגדלים בני שש קומות בלבד (בהתאם לתוכנית המתאר החדשה של אילת). כמו כן, ביקשה הוועדה להרחיק בשמונה מטרים לפחות את הבניינים הגובלים ב'מגדל חי' ולהגדיל את השטח שיופרש לצורכי ציבור.

כזכור, הוועדה המקומית בעיריית אילת לא ניצלה את זכותה לדרוש מהיזם להפריש לטובת הציבור 40 אחוזים משטחי התוכנית. במכרז מינהל מקרקעי ישראל בו זכה היזם, נכתב: '"ידוע ליזם כי במסגרת הכנת התוכנית, רשאית הוועדה המקומית לדרוש 40 אחוזים משטחי התוכנית להפרשות לצורכי ציבור". למרות תנאי המכרז, בתוכנית שהומלצה על ידי הוועדה המקומית בעיריית אילת, הועמד לצורכי ציבור שטח קטן בהרבה.

החלטת הוועדה


"לאחר שהוועדה שקלה בכובד ראש את מכלול ההיבטים שעלו בטענות המתנגדים ובטרם תקבל החלטה בהתנגדויות, רואה הוועדה לנכון להנחות את מגישי התכנית להציג בפניה פרוגרמה מפורטת לצרכי ציבור וכן הצעה לשינוי עקרונות הבינוי כדלקמן", נקבע השבוע בהחלטת ועדת המשנה להתנגדויות, "התאמת הבינוי לרבות פריסת הבניינים וגובהם להצעת תכנית המתאר. קרי: ככל הניתן פריסה מרקמית עם הדגשים נקודתיים למספר מירבי של קומות, תוך התייחסות למיקום המתחם במערך העירוני, מחד, ולרחוב ולמבנה הטופוגרפי, מאידך. בשטח הגובל עם מגרש 'מגדל חי', הבינוי יורחק לפחות שמונה מטרים מגבול המגרש, תוך הפחתה משמעותית בגובה המבנים הגובלים. הקצאת שטח ציבורי פתוח וכן תוספת שטח לבנייני הציבור, באופן ששני גני הילדים יהיו צמודי קרקע. הצעת התכנית והפרוגרמה יועברו למשרדי הוועדה המחוזית, הוועדה המקומית ולכל המתנגדים. הוועדה תשוב ותדון בדיון פומבי, במסגרתו יוצגו השינויים המוצעים".

ההסכם בין העירייה לקבלן


עיריית אילת מפעילה משרדים בחלק מהמתחם המיועד לבנייה. לפני כשנתיים, נחתם בין העירייה ליזם, הסכם שיתוף פעולה לתקופת הבנייה. במסגרתו גובשו מספר פתרונות למציאת מקום למשרדי העירייה, אם לא יוקם עד אז בניין העירייה החדש. אחת האפשרויות שהועלתה, היא שליזם יאושר לבנות בגבעה 106 פרויקט מסחרי, והוא יאות בתמורה להקצות, לתקופה בת חמש שנים, מקום למשרדי עירייה. "בסמוך לקבלת היתר הבנייה, תפנה ותמסור העירייה את מגרש החנייה הנמצא בחזית גבעה 106 במקביל לרחוב יותם, וזאת לצורך הקמת המערך הלוגיסטי של החברה. תיבדק אפשרות להקמת משרד מכירות מודרני במתחם המשרדים", נכתב בהסכם, "פרויקט הבנייה אותו תקים החברה על המקרקעין, יבוצע בשלבים, כך שתחילה תבנה החברה את הבניינים המתוכננים על המגרש העליון הפנוי (מתחם חברת החשמל), באופן שיאפשר את המשך פעילות משרדי העירייה בגבעה 106. מובהר, כי אף אם יסתיים שלב א' מוקדם מן המתוכנן, לא יפונו משרדי העירייה מגבעה 106, במהלך חמש שנים מיום חתימת הסכם זה. ככל שהחברה תהיה מעוניינת להקדים את מועד הפינוי, או במידה ויסתיימו חמש השנים ובית העירייה החדש טרם נבנה, יפעלו הצדדים בהתאם לאחת החלופות הבאות. הבחירה בין החלופות תהיה בידי החברה:

1. החברה תקצה מקום למשרדי העירייה במסגרת הבינוי בפרויקט, וזאת בתאום והסכמת העירייה ובהיקף הבינוי של משרדי העירייה כיום, וזאת ככל שיהיה בעתיד במסגרת הפרויקט פרויקט שייעודו מסחרי. משך שהות משרדי העירייה במקום החלופי לא יעלה על חמש שנים.
2. החברה תעביר את משרדי העירייה לכל מתחם חלופי בהתאם להוראות העירייה, על חשבונה של החברה, לרבות ביצוע חיבורים לתשתיות מתאימות המאפשרות המשך פעילות רגיל ותקין של משרדי העירייה. היקף התשתיות והחניות לא יעלה על הקיים היום בגבעה 106.

מוסכם על הצדדים, כי במועד שבו יושלם הליך הקמת בניין העירייה החדש בהתאם לפרוגרמה הקיימת כיום, יועברו משרדי העירייה לבית העירייה החדש, וזאת גם אם בוצעה אחת החלופות שלעיל, או טרם בוצעה".


חדשות אילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש